۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

ارتباط عفونت دندان با بیماری های قلبی

یک عفونت داخل دهان شما می تواند منجر به چیزی بیشتر از بروز مشکلات صرف برای دهان شما شود. یک عفونت دهان و دندان خطر بیماری قلبی را 7/2 برابر بیشتر میکند