1 سپتامبر ماه 2020

ارتباط عفونت دندان با بیماری های قلبی

یک عفونت داخل دهان شما می تواند منجر به چیزی بیشتر از بروز مشکلات صرف برای دهان شما شود. یک عفونت دهان و دندان خطر بیماری قلبی را 7/2 برابر بیشتر میکند
رزرو آنلاین نوبت