22 ژوئن ماه 2021

آیا در طول دوران بارداری می توان درمان ریشه انجام داد؟

درمان ریشه می تواند در هر زمانی در طول دوران بارداری انجام شود توصیه می شود فرایندهای انتخابی دندانپزشکی در سه ماهه دوم، مخصوصاً در هفته های 14 تا 20 انجام شوند.
رزرو آنلاین نوبت