۱ تیر ماه ۱۴۰۰

آیا در طول دوران بارداری می توان درمان ریشه انجام داد؟

درمان ریشه می تواند در هر زمانی در طول دوران بارداری انجام شود توصیه می شود فرایندهای انتخابی دندانپزشکی در سه ماهه دوم، مخصوصاً در هفته های 14 تا 20 انجام شوند.