۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰

گاز گرفتن داخل لپ

جویدن بی دقت یا حرف زدن حین غذا خوردن می توانند منجر به گاز گرفتن تصادفی داخل لپ شوند. گاز گرفتن تصادفی می تواند باعث بروز آسیب و التهاب در محل گزیدگی شود.