۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹

دندانپزشکی در ورزشکاران

افرادی که ورزش می کنند بیشتر احتمال دارد که دچار آسیب های دهان و دندان مانند ساییدگی و پوسیدگی دندان،خشکی دهان و تروما شوند. دندانپزشکی ورزشکاران