13 سپتامبر ماه 2021

عادات مضر برای ایمپلنت های دندانی

بعد از کاشت دندان این عادات را ترک کنید: دندان قروچه یا براکسیسم، جویدن اشیاء سفت، نوشیدن الکل، مصرف مقدار زیاد قند، سیگار کشیدن و جویدن تنباکو و ...