۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

جراحی پیوند لثه چگونه است؟

اگر لثه شما تحلیل رفته باشد دندانپزشک پیوند بافت لثه را پیشنهاد میدهد.در جراحی پیوند لثه یک تکه از بافت لثه را از سقف دهان یا از بافت لثه سالم نزدیک تر بر می دارد.