۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷

اختلالات رشد دندان در کودکان

اختلالات و نقایص ژنتیکی مادرزادی می توانند رشد فیزیکی کودکان و حتی ممکن است ظاهر آنها را تحت تأثیر قرار دهند و منجر به عدم رشد دندان های شیری در آنها شوند.