18 آوریل ماه 2016

روکش دندان

زمانی که دندان قسمتی ازبافت خود را به علت پوسیدگی وسیع و یا درمان ریشه از دست می دهد، جهت جلوگیری از تخریب بیشتر ،آن را […]
رزرو آنلاین نوبت