کاشت ایمپلنت

انجام جراحی سه ریشه باقیمانده همزمان با قراردادن دو واحد ایمپلنت دندان در یک جلسه و بعد از گذشت سه ماه روکش ایمپلنت ساخته و تحویل بیمار گردید.

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

رزرو آنلاین نوبت