روکش ایمپلنت

ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸

  تحویل دو واحد روکش ایمپلنت

   

  روکش ایمپلنت

  روکش ایمپلنت

  روکش ایمپلنت

  روکش ایمپلنت

  رزرو آنلاین نوبت