دو واحد انله کامپوزیت

ترمیم دندان با انله
۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ترمیم أورلی کامپوزیت
۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

۵/۵ (۱ نظر)
رزرو آنلاین نوبت