دو واحد انله كامپوزيت

ترميم دندان با انله
20 اردیبهشت ماه 1400
ترميم أورلي كامپوزيت
4 اردیبهشت ماه 1400

دو واحد انله كامپوزيت بعد از حذف ترميم امالگام قديمي و DME

دو واحد انله كامپوزيت بعد از حذف ترميم امالگام قديمي و DME

دو واحد انله كامپوزيت بعد از حذف ترميم امالگام قديمي و DME

دو واحد انله كامپوزيت بعد از حذف ترميم امالگام قديمي و DME

دو واحد انله كامپوزيت بعد از حذف ترميم امالگام قديمي و DME

دو واحد انله كامپوزيت بعد از حذف ترميم امالگام قديمي و DME

دو واحد انله كامپوزيت بعد از حذف ترميم امالگام قديمي و DME

دو واحد انله كامپوزيت بعد از حذف ترميم امالگام قديمي و DME

دو واحد انله كامپوزيت بعد از حذف ترميم امالگام قديمي و DME

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت