دو واحد انله کامپوزیت

ترمیم دندان با انله
10 می ماه 2021
ترمیم أورلی کامپوزیت
24 آوریل ماه 2021

  دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

  دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

  دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

  دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

  دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

  دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

  دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

  دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

  دو واحد انله کامپوزیت بعد از حذف ترمیم امالگام قدیمی و DME

  5/5 (1 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت