جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

ترمیم اورلی کامپوزیت
۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱
بازسازی تاج دندان
۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱

انجام جراحی سه ریشه باقیمانده همزمان با قراردادن دو واحد ایمپلنت دندان در یک جلسه و بعد از گذشت سه ماه روکش ایمپلنت ساخته و تحویل بیمار گردید.

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

۵/۵ (۱ نظر)
رزرو آنلاین نوبت