جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

ترمیم اورلی کامپوزیت
24 اسفند ماه 1401
بازسازی تاج دندان
4 اردیبهشت ماه 1401

انجام جراحی سه ریشه باقیمانده همزمان با قراردادن دو واحد ایمپلنت دندان در یک جلسه و بعد از گذشت سه ماه روکش ایمپلنت ساخته و تحویل بیمار گردید.

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت