ترمیم کامپوزیت قدامی

ترمیم کامپوزیت خلفی
۸ آبان ماه ۱۳۹۸
ترمیم پوسیدگی بین دندانی
۸ آبان ماه ۱۳۹۸

  ترمیم کامپوزیت دندان قدامی فک بالا که از سمت کأم دهان دچار پوسیدگی مابین دندانی شده بود

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ترمیم کامپوزیت قدامی

  ۰/۵ (۰ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت