ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت

تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت
۷ مهر ماه ۱۳۹۸
ترمیم کامپوزیت دندان قدامی فک بالا
۷ مهر ماه ۱۳۹۸

  ترمیم کامپوزیت دندان قدامی فک بالا برای مراجعه کننده عزیزمون

  ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت

  ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت

  ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت

  ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت

  ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت

  ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت

  ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت

  ترمیم دندانهای قدامی با کامپوزیت

  ۰/۵ (۰ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت