ترمیم کامپوزیت خلفی

تعویض ترمیم امالگام
۹ آذر ماه ۱۳۹۸
ترمیم کامپوزیت قدامی
۹ آذر ماه ۱۳۹۸

  ترمیم کامپوزیت دندانهای خلفی بعداز حذف پوسیدگی مابین دندانی

   

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ترمیم کامپوزیت خلفی

  ۰/۵ (۰ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت