ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی
24 اسفند ماه 1401
جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت
24 اسفند ماه 1401

ترمیم اورلی کامپوزیت در بیمار ی که از طرف متخصص درمان ریشه جهت ترمیم ارجاع شده بود

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

ترمیم اورلی کامپوزیت

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت