ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم اورلی کامپوزیت
۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱

تعویض و اصلاح ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت