ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت
۶ شهریور ماه ۱۳۹۸
ترمیم کامپوزیت دندانهای خلفی
۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت مراجعه کننده عزیزمون

ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

رزرو آنلاین نوبت