ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت

ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت
۶ شهریور ماه ۱۳۹۸
ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت
۶ شهریور ماه ۱۳۹۸

    ترمیم پوسیدگی دندانهای قدامی و زیر لثه با کامپوزیت مراجعه کننده عزیز

    ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت

    ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت

    ۰/۵ (۰ نظر)
    رزرو آنلاین نوبت