ترمیم کامپوزیت دو دندان

إصلاح رنگ تک دندان قدامی
۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم
۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

  ترمیم کامپوزیت دو دندان به روش کامپوزیت مستقیم و غیر مستقیم

  ترمیم کامپوزیت دو دندان

  ترمیم کامپوزیت دو دندان

  ترمیم کامپوزیت دو دندان

  ترمیم کامپوزیت دو دندان

   

  ۵/۵ (۱ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت