ترمیم کامپوزیت دندانهای خلفی

ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت
۳ شهریور ماه ۱۳۹۸
کاشت ایمپلنت
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

ترمیم کامپوزیت دندانهای خلفی مراجعه کننده عزیزمون

ترمیم کامپوزیت دندانهای خلفی

ترمیم کامپوزیت دندانهای خلفی

رزرو آنلاین نوبت