ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت

ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت
۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸
ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت
۶ شهریور ماه ۱۳۹۸

دندان قدامی مراجعه کننده عزیزمون که سالها قبل درمان ریشه شده بود دچار تغییر رنگ و شکستگی شده ابتدا به بروش اندوبلیچ بافصله چند جلسه پانسمان با اندو بلیچ إصلاح رنگ شد و در نهایت با ونیر کامپوزیتی ترمیم گردید

 

ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت

ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت

رزرو آنلاین نوبت