ترمیم با کامپوزیت

اکسپوژر دندانهای دائمی و برداشتن بافت لثه با لیزر
۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹
ترمیم زیبایی با کامپوزیت
۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹

ترمیم زیبایی با کامپوزیت

ترمیم زیبایی با کامپوزیت

ترمیم زیبایی با کامپوزیت

ترمیم زیبایی با کامپوزیت

ترمیم زیبایی با کامپوزیت

۵/۵ (۱ نظر)
رزرو آنلاین نوبت