ترمیم دندان با انله

ترمیم دندان با اورلی کامپوزیت
۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
دو واحد انله کامپوزیت
۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ترمیم دندان با انله کامپوزیت غیر مستقیم

ترمیم دندان با انله

ترمیم دندان با انله

ترمیم دندان با انله

ترمیم دندان با انله

ترمیم دندان با انله

ترمیم دندان با انله

ترمیم دندان با انله

ترمیم دندان با انله

۵/۵ (۱ نظر)
رزرو آنلاین نوبت