بستن فاصله دندانی با کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت کلاس v
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
ترمیم کامپوزیت دندان لترال
۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

بستن فاصله بین دندانی مراجعه کننده عزیزمون با کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت دندان لترال

ترمیم کامپوزیت دندان لترال

رزرو آنلاین نوبت