بازسازی دندان شکسته شده

ترمیم أورلی کامپوزیت
۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
إصلاح ترمیم امالگام
۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  ۵/۵ (۱ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت