إصلاح ترمیم امالگام

بازسازی دندان شکسته شده
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
تعویض ترمیم امالگام
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  ۵/۵ (۱ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت