إصلاح ترمیم امالگام

بازسازی دندان شکسته شده
22 آوریل ماه 2021
تعویض ترمیم امالگام
20 آوریل ماه 2021

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  إصلاح ترمیم امالگام شکسته شده با ترمیم کامپوزیت

  5/5 (1 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت